Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Obec Betliar
Betliar oficiálne stránky obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce. Našim cieľom je, aby ste mali čo najviac informácií o obci Betliar, ktorá patrí medzi strediská cestovného ruchu medzinárodného významu. 

Zberný dvor Betliar

Publicita projektu Zberný dvor Betliar

Vybudovanie zberného dvora a dvoch stojísk v obci Betliar

 

Názov projektu: Zberný dvor Betliar

Kód projektu v ITMS2014+: 373I75800001

Operačný program: Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Riadiaci orgán/poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Betliar

sídlo: Šafárikova 67, 049 21 Betliar

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu

ľudské zdroje.

 

POPIS PROJEKTU:

Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností na území obce Betliar a to prostredníctvom dobudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce. Realizáciou projektu sa v obci Betliar vybuduje zberný dvor, vybudujú sa stojiská na umiestnenie zberných nádob a zaobstarajú sa hnuteľné veci na podporu triedeného zberu. Účelom týchto investícií je predchádzanie vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a tiež dôjde k zvýšeniu kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.

Projektom riešené aktivity zahŕňajú vybudovanie zberného dvora, stojísk a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktoré sú nevyhnutné pre predchádzanie vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom a zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu vznikajúceho v záujmovom území. Bez pomoci z NFP by obec nebola schopná vyhovieť sprísneným požiadavkám slovenskej i európskej legislatívy, čo by viedlo k sankciám, resp. by cez potrebu zabezpečenia plného krytia projektu úverovými zdrojmi neúnosne zaťažila obec. Rozhodujúcimi dôvodmi preukazujúcimi účelnosť, vhodnosť a oprávnenosť realizácie jednotlivých aktivít projektu je prioritne zabezpečenie ochrany zdravia a zabezpečenie dôstojných životných podmienok nielen pre marginalizované rómske komunity, so zohľadnením ochrany životného prostredia - pôdy, vody, ovzdušia v sledovanom území a pri rešpektovaní trvale udržateľného rozvoja územia. Predkladaný projekt svojím obsahom korešponduje s operačným programom Ľudské zdroje zameraným na poskytovanie fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít vo vidieckej oblasti. Identifikácia skupiny, ktorej členovia budú priamo profitovať z realizácie projektu: Zrealizovaním projektu a následným zabezpečením pravidelného zberu a odvozu odpadu sa zlepší hygienická situácia a zvýšia sa životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít žijúcich na území obce Betliar. Realizácia projektu sa tak priamo dotýka 97 obyvateľov rómskej komunity (východiskový a konečný počet členov skupiny), ktorí budú priamo profitovať z realizácie projektu. Týmto obyvateľom sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora a stojísk. Zároveň sa napomôže k vytváraniu podmienok pre plnohodnotnú participáciu miestnych MRK v spoločnosti a pre uplatnenie sa na trhu práce. Okrem toho i novelizácia Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. pre proces separácie a nevyhnutného skladovania odpadov z domácností vyžaduje zo strany obce zrealizovanie potrebných priestorov, objektov a plôch vo forme výstavby nového zberného dvora. Stavba sa člení na tieto stavebné objekty: SO 01 – Areál zberného dvora na p. č. 2854, SO 02 – Stojisko na p. č. 616 a SO 03 - Stojisko na p. č. 1474/1.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 10/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2019

Náklady na realizáciu projektu: 113 473,24 EUR

NFP (EU + ŠR): 107 799,58 EUR

Výška spolufinancovania obce: 5 673,66 EUR

___________________________________________________________________________

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným podmienkam bývania. V obci podľa Atlasu rómskych komunít 2013 žije 97 obyvateľov (cca 10 % z celkového počtu obyvateľov) patriacich k marginalizovanej rómskej komunite, pričom ich počet má rastúcu tendenciu.

Výstupy projektu: vybudovanie Zberného dvora a zaobstaranie veľkokapacitných kontajnerov 7 m3 (3 kusy) na zberný dvor, vybudovanie dvoch stojísk vybavených 1 100 l kontajnermi (8 kusov), nákup techniky v rozsahu: traktorový náves – vlečka a nesený drvič biologicky rozložiteľného odpadu.

Prílohy

Publicita projektu

OP_LZ_plagat_A4_Zberny_dvor_Betliar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,3 kB

Technická správa stavby Zberný dvor Betliar

TS Zberný dvor Betliar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,04 kB

PD Zberný dvor Betliar - časť A

Zberný dvor Betliar PD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB

PD Zberný dvor Betliar - časť B

Zberný dvor PD B.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Dátum vloženia: 10. 7. 2018 22:41
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2018 20:44

Aktuálne

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29
30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:143
TÝŽDEŇ:392
CELKOM:672637

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár zvozu odpadu

SNM - Múzeum Betliar

 

kaštieľ Betliar

Tlačivá pre občanov na jednom mieste

Tlačivá pre občanov na jednom mieste