Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola Betliar
Adresa: Kaštieľska 247, 049 21 Betliarms
Riaditeľ: Mgr. Janka Molčíková
Telefón: 058/7983 145
E-mail: msbetliar@gmail.com
 

Materská škola v Betliari  sa nachádza v príjemnom prostredí v centre obce na prístupovej ceste ku kaštieľu. Je to jednotriedna materská škola s celodennou prevádzkou, s kapacitou 21 detí. Výchovno vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky a jeden nepedagogický zamestnanec – školníčka, ktorá zabezpečuje upratovanie a výdaj stravy. Stravu poskytuje školská jedáleň z Gemerskej Polomy, dovoz stravy zabezpečuje obec Betliar.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno- emocionálnej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Naša výchovno- vzdelávacia činnosť nadväzuje na výchovu v rodine, dopĺňa a obohacuje ju so zámerom všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa s prihliadaním na jeho individuálne osobitosti. Cieľom výchovno- vzdelávacieho pôsobenia v MŠ poskytnúť dieťaťu bohaté stimulačné prostredie, odborným pedagogickým prístupom poskytnúť kvalitnú predprimárnu prípravu na bezproblémový vstup do základnej školy, položiť pevné základy na život v spoločnosti, s dôrazom na individuálny prístup k dieťaťu.

Medzi naše aktivity patrí : Šarkaniáda, Jesenné tvorivé dielne, Privítanie Mikuláša, Vianočné posedenie, Karneval, Týždeň zdravia, Deň matiek, Deň detí, výlety s rodičmi, Rozlúčka s predškolákmi a ďalšie, ktoré organizujeme v spolupráci s rodičmi a obcou.

Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia materskej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu, s podmienkami na rozvíjanie zdravého životného štýlu, s poznaním a udržiavaním regionálnych tradícií a enviromentálneho cítenia.

V spolupráci so zriaďovateľom materskej školy Obcou Betliar neustále pracujeme na vylepšovaní prostredia a podmienok pre zdravý rozvoj našich detí, aby sa v našej MŠ prežili príjemné a radostné detstvo.

 
Facebooková stránka
 
Fotogaléria
 
1 2 3
4 5 6
7 8 9

 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021 (68.2 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021_2022.docx (19.39 kB)