Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Betliar vznikol koncom 13. storočia ako banícka osada. Jeho zemepánmi boli štítnickí Bebekovci a od polovice 16. storočia Andrássyovci z hradu Krásna Hôrka.
Hlavným zamestnaním betliarčanov bolo baníctvo, boli tiež známymi remeselníkmi, vynikali v tkáčstve, murárstve a spracovaní dreva. Remeselníctvo v Betliari bolo vždy na vysokej úrovni, čo potvrdzuje aj cechová pečať a zástava so znakom. Rozmach ťažby a spracovania železných rúd v 18. a 19. storočí priniesol početné pracovné príležitosti v obci a tým jej prosperitu.
Z historických budov okrem kaštieľa je najstarší kostol rímskokatolícky sv. Alžbety vdovy z 1. polovice 14. stor. so zaujímavými klenbami a vnútorným zariadením a kostol evanjelický augsburského vyznania postavený v roku 1786 s neskorobarokovými klenbami a stĺpovým oltárom t roku 1838. Niekoľko rokov po vydaní tolerančného patentu (1784) bola postavená v obci evanjelická fara a obecná škola. V roku 1884 bol založený v obci dobrovoľný hasičský zbor a v roku 1932 bola postavená budova hasičskej zbrojnice. Ďalej sú tu pamätihodnosti ako sídlo správcu majetku Andrássyovcov z roku 1900 (dnes budova Správy lesov), budova Obecného úradu z roku 1943 postavená na mieste starého obecného domu, Malý park zo začiatku 20. storočia so sochou sv. Jána Nepomuckého z 18. stor. a ďalšie historické budovy.
Obyvatelia si založili Spolok divadelných ochotníkov, miestny odbor Matice slovenskej, sformoval sa oddiel Československých skautov, vzniklo niekoľko evanjelických a katolíckych spolkov a tiež Pohrebné podporné združenie. Spoločenské podujatia sa konajú v Kultúrnom dome, ktorý bol postavený v 80. rokoch a je vybavený sálou s javiskom, klubom dôchodcov, knižnicou a zasadačkou. Obec je rodiskom Júliusa Koššutha, zakladateľa Pohrebného podporného združenia na Slovensku a svetoznámeho husľového virtuóza Juraja Kazameka.
Súčasnosť obce charakterizuje čulý cestovný ruch. Najmä počas letných mesiacov navštívi Betliar a jeho pamiatky hlavne muzeálnu expozíciu Kaštieľa Betliar, historický anglický park a Zvernicu Betliar množstvo domácich i zahraničných turistov, vďaka čomu sa stáva známym v mnohých krajinách sveta.

Zoznam pamätihodností obce Betliar:

1. Kultúrny dom
2. Kostol rímskokatolícky sv. Alžbety vdovy
3. Kostol evanjelický augsburského vyznania
4. Evanjelická fara
5. Hasičská zbrojnica
6. Budova správy lesov
7. Budova obecného úradu
8. Malý park
9. Socha sv. Jána Nepomuckého
10. Rodinný dom na Polomskej ulici
11. Bytový dom v lokalite „Píla“
12. Budova základnej školy
13. Budova železničnej stanice
14. Bytové domy na Nižnej Maši
15. Dom Aloisa Šébla
16. Rodný dom Júliusa Koššutha
17. Pomník padlým na miestnom cintoríne
18. Hospodárska budova Kaštieľa Betliar

1. KULTÚRNY DOM

Kultúrny dom bol postavený v 80. rokoch. Vybavený je sálou s javiskom, klubom dôchodcov, knižnicou a zasadačkou. V objekte kultúrneho domu sa uskutočňujú aj verejné kultúrne podujatia a prezentácie súkromných spoločností. 

PamiatkaPamiatka

2. KOSTOL RÍMSKOKATOLÍCKY SV. ALŽBETY VDOVY

Stredoveká stavba z 1. polovice 14. storočia, v 17. a 19. storočí upravovaná, najstaršia pamiatka obce. Podľa dostupných prameňov na mieste kostola stála už v 14. storočí kaplnka, ktorá sa postupom dejín prestavala do dnešnej podoby. Na gotický pôvod kostola poukazuje jeho pôdorys s pravouhlou svätyňou zaklenutou valenou klenbou a sakristiou, do ktorej vedie lomený portál. Veža bola pristavaná v 17. storočí. Loď kostola je zaklenutá barokovými klenbami. Z barokového zariadenia kostola sa zachovala iba drevená kazateľnica zo začiatku 18. storočia so sochami evanjelistov a drevená socha panny Márie kráľovnej z 2. polovice 18. storočia. Na hlavnom oltári z konca 19. storočia je obraz sv. Alžbety vdovy na bočnom oltári obraz sv. Alžbety Uhorskej. 

PamiatkaPamiatkaPamiatkaPamiatka

3. KOSTOL EVANJELICKÝ AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Evanjelický kostol augsburského vyznania bol postavený v roku 1786 po tolerančnom patente cisára Jozefa II., podľa vtedajších predpisov bez veže a zvonov. Klasicistická veža bola pristavaná až v roku 1826, pod ňou bol otvorený nový vstup do kostola. Pôvodný južný vstup s murovanou predsieňou zostal zachovaný. Pozdĺžny sieňový priestor kostola zaklenutý neskorobarokovými klenbami má zaujímavý uzáver v ostrom uhle. Tu je umiestnený murovaný stĺpový oltár s obrazom Kristus a Samaritánka pri studni z roku 1838, ktorý je jedným z najlepších diel významného levočského maliara Jozefa Czauczika.

Budovu kostola i veže postihli požiare a v roku 1856 vyhoreli do základov. Vzápätí bol však znovu vybudovaný a neporušený zostal až do roku 1911, kedy bola strecha kostola pokrytá eternitom a veža plechom. V 1937 bol kostol renovovaný. Posledné úpravy interiéru kostola sa konali v 90. rokoch minulého storočia, v roku 2006 získala veža kostola novú medenú krytinu a v roku 2008 sa previedla výmena strešnej krytiny na lodi kostola.

PamiatkaPamiatkaEv.kostol,interierEv.kostol,organ

4. EVANJELICKÁ FARA

Evanjelická fara je postavená v tesnej blízkosti evanjelického kostola. Je v nej byt pre duchovného a sídli v nej aj farský úrad. Fara bola aj sídlom Seniorského úradu Gemerského seniorátu. Na priečelí fary bola v roku 1998 odhalená Pamätná tabuľa pamiatke ThDr. Júliusa Madarása, doktora teológie, ktorý v obci pôsobil.

PamiatkaPamiatka

5. HASIČSKÁ ZBROJNICA

Je postavená v strede obce na mieste bývalého hasičského skladu. Už v roku 1884 bol v obci grófom Manó Andrássym založený dobrovoľný hasičský zbor. Zakladateľ zboru zakúpil aj prvú hasičskú výstroj a výzbroj. V roku 1932 bola postavená nová hasičská zbrojnica, ktorá je zaujímavá tým, že stojí na železobetónových podstavcoch nad šírkou celého potoka. Je v nej zasadačka, garáže a priestory pre hasičskú techniku. Pri príležitosti 50. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci si obec zadovážila i hasičskú vlajku. Na čelnej strane budovy bola pri príležitosti 120. výročia založenia odhalená Pamätná tabuľa na pamiatku zaslúžilých členov Dobrovoľného hasičského zboru. Vo výklenku z druhej strany budovy je uložená soška patróna hasičov - sv. Floriána. 

PamiatkaHasičiHasičiTab.hasiči

6. BUDOVA SPRÁVY LESOV

Budova Správy lesov bola pôvodne sídlom správcu majetkov rodiny Andrássyovcov a postavená bola v roku 1900. Neskôr v nej sídlilo i posádkové veliteľstvo delostreleckého oddielu 261 a od októbra 1934 sídli v budove Správa štátnych lesov a statkov, ktorá v tom istom roku prevzala rozsiahlu časť majetku rodiny Andrássyovcov. Dodnes v budove sídli Správa lesov SR. 

PamiatkaPamiatkaPamiatka

7. BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU

Budova Obecného úradu je situovaná v centre obce a stojí na pôvodnom mieste niekdajšieho obecného úradu. V 30. rokoch minulého storočia v nej sídlilo notárstvo i matrika. V roku 1943 sa obec rozhodla na tomto mieste postaviť nový obecný dom. Dnešný vzhľad získala budova po rekonštrukcii v roku 1953. Sídli v nej obecné zastupiteľstvo. Na priečelí budovy je umiestnená Pamätná tabuľa k výročiu oslobodenia obce dňa 23.1.1945. Dňa 28. februára 1992 bola na tejto budove odhalená, pri príležitosti 110. výročia narodenia, Pamätná tabuľa husľovému virtuózovi a skladateľovi Jurajovi Kazamekovi. 

PamiatkaPamiatka

8. MALÝ PARK

Malý park bol založený po regulácii Krivého potoka začiatkom 20. storočia. Zaberá priestor po pravej strane potoka a tvorí časť centra obce. Základom parku sa stala lipová aleja doplnená na strane potoka majestátnymi topoľmi. Vedľa aleje je parková výsadba s lipovým stromoradím, ihličnanmi a záhonmi ruží. V centrálnom záhone je umiestnený pamätník 675. výročia založenia obce – balvan z vrchu Volovec (1263 m n.m.), ktorý sa vypína nad obcou, doplnený pamätnou tabuľou.

PamiatkaPamiatkaPamiatka

PamiatkaPamiatkaPamiatka

9. SOCHA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Osadenie sochy sv. Jána Nepomuckého v tejto lokalite sa v materiáloch dejín nespomína. Postavená je v strede lipovej aleje malého parku, pri okraji chodníka. Vyhotovená je z kamenného materiálu -pieskovca zemitej farby a stojí na betónovom stĺpe. Vplyvom počasia a doby bol povrch tejto pamiatky poškodený a Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k jeho oprave. Rozhodlo sa zveriť jej reštaurovanie akademickému maliarovi Pavlovi Bradovkovi a magistrovi umenia Jozefovi Kužidlovi v roku 2003. Chýbajúce časti sochy podstavca a hlavne stĺpa boli domodelované. Slávnostné odhalenie sochy bolo 7. júna 2004. Rekonštrukcia bola financovaná z prostriedkov fondu Pro Slovakia a prostriedkov obce. 

Ján Nepomucký - z Wikipédie, slobodnej encyklopédie http://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Nepomucký

PamiatkaPamiatka

10. RODINNÝ DOM NA POLOMSKEJ ULICI

Rodinný dom na Polomskej ulici č. 113 bol postavený začiatkom 20. storočia po ľavej strane hlavnej cesty smerom do Dobšinej. Nesie na sebe znaky stavebných úprav domov z doby postavenia. Je zachovalý, majitelia ho udržiavajú na požadovanej úrovni. Dodnes je obývaný a je jedným z mála zachovalých domov z tejto doby.
Pamiatka

 

 

 


11. BYTOVÝ DOM V LOKALITE „PÍLA“

Tento pôvodný bytový dom stojí na mieste už neexistujúcej píly grófa Andrássyho pri štátnej ceste Rožňava – Dobšiná. Je to prízemný bytový dom z červených neomietnutých tehál vmurovaných do drevenej hrazdnej konštrukcie. Je zaujímavým a dnes už jediným úplne zachovaným príkladom zamestnaneckých bytov na bývalom lesnom hospodárstve andrássyovského veľkostatku v obci. Boli v ňom 3 bytovky. Dodnes je z časti obývaný a priebežne udržiavaný v obývateľnom stave.

PamiatkaPamiatka

12. BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Budova Základnej školy bola postavená na ulici smerujúcej na železničnú stanicu v roku 1911 ako ľudová škola. Bol v nej byt pre učiteľa a tri veľké učebne. V areáli školy boli hospodárske a sociálne zariadenia a veľká záhrada. V roku 2001 obec oslávila 90. výročie jej vzniku a funkčná je dodnes.

PamiatkaTab.škola

13. BUDOVA ŽELEZNIČNEJ STANICE

Budova železničnej stanice stojí pri trati Rožňava – Dobšiná. Bola postavená v roku 1874 súčasne s výstavbou tejto trate, ktorá tvorila hlavný ťah Gemera s Bánréve do Dobšinej. V budove stanice bola kancelária dopravnej spoločnosti a byty pre zamestnancov. Svojmu účelu slúžila až do zrušenia premávky osobnej dopravy na tejto trati v roku 2003.
Pamiatka

 

 

 


14. BYTOVÉ DOMY NA NIŽNEJ MAŠI

Dva poschodové bytové domy z 19. storočia postavené pre zamestnancov bývalého železiarskeho podniku Andrássyovcov a Nádasdyovcov. Domy neskôr slúžili ako byty pre dôchodcov Rimamuránskej železiarskej spoločnosti. Dnes sú využívané prevažne ako rekreačné obydlia.
V lokalite pracovali ešte na začiatku 20. storočia vysoké pece na tavbu železnej rudy, z ktorých sa v blízkom teréne zachovali zvyšky kamenných múrov.
Voda z rieky Slaná odvedená umelým kanálom, ktorý dodnes existuje, poháňala ešte v 50. rokoch 20. storočia turbínu malej vodnej elektrárne.

PamiatkaPamiatkaPamiatka

15. DOM ALOISA ŠÉBLA

Dom Aloisa Šébla stál na rohu ulice smerujúcej z hlavnej cesty ku kaštieľu. Bol v ňom obchod a byt majiteľa. Jeho pôvodná podoba sa stratila výstavbou novej poschodovej budovy v roku 1934, v ktorej bol obchod, reštaurácia i spoločenská miestnosť. Objekt slúžil občanom ako obchodné a kultúrne stredisko veľmi dlho. Dnes je táto budova zrenovovaná a je v nej súkromný penzión „Barónka.“
Pamiatka

 

 

 


16. RODNÝ DOM JÚLIUSA KOŠŠUTHA

Rodinný dom zakladateľa Pohrebného podporného združenia na Slovensku bol postavený v druhej polovici 19. storočia. Stojí na Okružnej ulici a 28. februára 1882 sa v ňom narodil Július Koššuth, zakladateľ Pohrebného podporného združenia na Slovensku. Mal veľký podiel na rozvoji obce a prežil v nej celý svoj život. Jeho dom bol viackrát stavebne upravovaný a dnešnú podobu udržiavajú jeho dediči, napriek tomu, že je neobývaný.

PamiatkaPamiatka

17. POMNÍK PADLÝM NA MIESTNOM CINTORÍNE

Pomník padlým v 1. a v 2. svetovej vojne sa nachádza na miestnom cintoríne. Nový cintorín bol založený v roku 1931. Boli v ňom vytvorené tzv. ulice, ktoré lemovalo 160 vysadených líp. V strede cintorína bol pri jeho vysvätení odhalený pomník v tvare mohutného kríža s mramorovou tabuľou, do ktorej boli vytesané mená občanov padlých v 1. svetovej vojne. Druhá tabuľa bola na pomníku umiestnená po skončení 2. svetovej vojny a sú na nej vyryté mená padlých v tejto vojne. Pri pomníku sa dodnes konajú pri významných výročiach obecné pietne akty.

PamiatkaPamiatkaPomníkPomník

18. HOSPODÁRSKA BUDOVA KAŠTIEĽA BETLIAR

Budova patrí do komplexu budov bývalého majera z 19. storočia, ktoré pozostávali z dvoch stajní pre kone, priľahlého humna, stodoly, domu kočiša a osobitne stojacej budovy kočiarne. Štíty budov sú zdobené reliéfmi konských hláv. Na rovnaké účely slúžili v minulosti aj dva príľahlé objekty, ktoré sú v súčasnosti využívané ako reštaurácie a penzión.

PamiatkaPamiatkaMajerPenzion

Zoznam pamätihodností obce Betliar bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Betliari. Zoznam bol vypracovaný na základe odporúčania odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva Košického samosprávneho kraja a historikov Krajského pamiatkového úradu Košice, pamiatkovej správy v Rožňave. Predmetom evidencie sú aj nehnuteľné pamiatky chránené podľa osobitných predpisov (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu) a ktoré sú už zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky. Schválený zoznam pamätihodností obce bude podkladom k prípadnému podávaniu žiadostí na získania financií z grantov a dotácií na opravu a rekonštrukciu predmetných pamätihodností.  Umožní rozšíriť ponuku a štruktúru produktov poznávacieho cestovného ruchu v obci Betliar a začleniť ju do ponuky mikroregiónu a do regionálnych národno-náučných poznávacích trás a okruhov. Tento zoznam je možné priebežne dopĺňať o ďalšie návrhy na podnet fyzických a právnických osôb.