Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obec Betliar leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v doliObecne rieky Slanej. Južná časť chotára sa strmo zvažuje z nižšej hornatiny do nivy, odtiaľ vystupuje do vrchoviny a nižšej hornatiny.

V súčasnosti tu žije okolo 940 obyvateľov v cca 340 trvale obývaných domoch. V obci je však aj niekoľko neobývaných domov.

Najväčšími zamestnávateľmi v obci v súčasnosti sú NOTES a.s. Slavošovce, závod Betliar s papierenskou výrobou a Lesy SR š.p., OZ Rožňava, ktoré okrem správy lesov a zvernice prevádzkujú aj manipulačný sklad, kde sa spracúva a ďalej expeduje drevo vyťažené v tunajších a okolitých lesoch. Ďalej sa tu nachádzajú dve drevospracujúce firmy i ďalšie prevádzkarne.  

Obecný úrad vlastní chatovú osadu v areáli parku v blízkosti kaštieľa, v ktorej poskytuje ubytovacie služby turistom počas letnej sezóny. Stravovacie služby poskytuje viacero reštaurácií i penziónov v obci.

SucSúčasnosť obce charakterizuje čulý cestovný ruch. Najmä počas letných mesiacov navštívi Betliar a jeho pamiatky množstvo domácich i zahraničných turistov, vďaka čomu sa stáva známym v mnohých krajinách sveta.

Obec patrí do teplej, mierne vlhkej oblasti s priemernou januárovou teplotou - 4 oC. Letá sú pomerene teplé, zimy mierne, ale v niektorých rokoch aj tuhé.

Juhozápadná časť sídla sa nachádza v klimatickom regióne 05 – pomerne teplom, suchom, kotlinovom, kontinentálnom. Suma priemerných denných teplôt na 10o je 222 dní. Klimatický ukazovateľ zavlaženia je 150 - 100 mm, priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie je 14 - 15 oC. Severovýchodná časť sídla je v klimatickom regióne 07 - mierne teplom, mierne vlhkom so smerom teplôt nad 10 oC - 2500 - 2200. 

ObecObcou pretekajúci Krivý potok sa pod obcou vlieva do rieky Slaná. Krivý potok má hydrologické číslo 260 a je v správe Povodia Hrona so sídlom v Banskej Bystrici závod Rimavská Sobota.

V súčasnosti je obec Betliar zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Gemerská Poloma – Betliar – Rožňava, z ktorého sa privádza prívodovým potrubím voda do vodojemu nad obcou osadeného na kóte. Vodojem má obsah 150 m3.

Vzhľadom k tomu, že v obci sa uvažuje iba so splaškovou kanalizáciou, dažďové vody sú odvádzané z terénu cestnými priekopami do miestneho potoka. Vhodné by bolo pri odvádzaní dažďových vôd uvažovať aj so zadržiavaním dažďovej vody v obci v nádržiach – retenčných jazierkach.

 

Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021