Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zberný dvor Betliar

Publicita projektu Zberný dvor Betliar

Vybudovanie zberného dvora a dvoch stojísk v obci Betliar

 

Názov projektu: Zberný dvor Betliar

Kód projektu v ITMS2014+: 373I75800001

Operačný program: Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Riadiaci orgán/poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Betliar

sídlo: Šafárikova 67, 049 21 Betliar

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu

ľudské zdroje.

 

POPIS PROJEKTU:

Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností na území obce Betliar a to prostredníctvom dobudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce. Realizáciou projektu sa v obci Betliar vybuduje zberný dvor, vybudujú sa stojiská na umiestnenie zberných nádob a zaobstarajú sa hnuteľné veci na podporu triedeného zberu. Účelom týchto investícií je predchádzanie vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a tiež dôjde k zvýšeniu kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.

Projektom riešené aktivity zahŕňajú vybudovanie zberného dvora, stojísk a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktoré sú nevyhnutné pre predchádzanie vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom a zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu vznikajúceho v záujmovom území. Bez pomoci z NFP by obec nebola schopná vyhovieť sprísneným požiadavkám slovenskej i európskej legislatívy, čo by viedlo k sankciám, resp. by cez potrebu zabezpečenia plného krytia projektu úverovými zdrojmi neúnosne zaťažila obec. Rozhodujúcimi dôvodmi preukazujúcimi účelnosť, vhodnosť a oprávnenosť realizácie jednotlivých aktivít projektu je prioritne zabezpečenie ochrany zdravia a zabezpečenie dôstojných životných podmienok nielen pre marginalizované rómske komunity, so zohľadnením ochrany životného prostredia - pôdy, vody, ovzdušia v sledovanom území a pri rešpektovaní trvale udržateľného rozvoja územia. Predkladaný projekt svojím obsahom korešponduje s operačným programom Ľudské zdroje zameraným na poskytovanie fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít vo vidieckej oblasti. Identifikácia skupiny, ktorej členovia budú priamo profitovať z realizácie projektu: Zrealizovaním projektu a následným zabezpečením pravidelného zberu a odvozu odpadu sa zlepší hygienická situácia a zvýšia sa životné podmienky marginalizovaných rómskych komunít žijúcich na území obce Betliar. Realizácia projektu sa tak priamo dotýka 97 obyvateľov rómskej komunity (východiskový a konečný počet členov skupiny), ktorí budú priamo profitovať z realizácie projektu. Týmto obyvateľom sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora a stojísk. Zároveň sa napomôže k vytváraniu podmienok pre plnohodnotnú participáciu miestnych MRK v spoločnosti a pre uplatnenie sa na trhu práce. Okrem toho i novelizácia Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. pre proces separácie a nevyhnutného skladovania odpadov z domácností vyžaduje zo strany obce zrealizovanie potrebných priestorov, objektov a plôch vo forme výstavby nového zberného dvora. Stavba sa člení na tieto stavebné objekty: SO 01 – Areál zberného dvora na p. č. 2854, SO 02 – Stojisko na p. č. 616 a SO 03 - Stojisko na p. č. 1474/1.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 10/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2019

Náklady na realizáciu projektu: 113 473,24 EUR

NFP (EU + ŠR): 107 799,58 EUR

Výška spolufinancovania obce: 5 673,66 EUR

___________________________________________________________________________

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným podmienkam bývania. V obci podľa Atlasu rómskych komunít 2013 žije 97 obyvateľov (cca 10 % z celkového počtu obyvateľov) patriacich k marginalizovanej rómskej komunite, pričom ich počet má rastúcu tendenciu.

Výstupy projektu: vybudovanie Zberného dvora a zaobstaranie veľkokapacitných kontajnerov 7 m3 (3 kusy) na zberný dvor, vybudovanie dvoch stojísk vybavených 1 100 l kontajnermi (8 kusov), nákup techniky v rozsahu: traktorový náves – vlečka a nesený drvič biologicky rozložiteľného odpadu.

Prílohy

Publicita projektu

OP_LZ_plagat_A4_Zberny_dvor_Betliar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,3 kB

Technická správa stavby Zberný dvor Betliar

TS Zberný dvor Betliar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,04 kB

PD Zberný dvor Betliar - časť A

Zberný dvor Betliar PD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB

PD Zberný dvor Betliar - časť B

Zberný dvor PD B.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Dátum vloženia: 10. 7. 2018 22:41
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2018 20:44