Obec Betliar
Betliar oficiálne stránky obce

Vážení návštevníci, vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce. Našim cieľom je, aby ste mali čo najviac informácií o obci Betliar, ktorá patrí medzi strediská cestovného ruchu medzinárodného významu. Dovoľte mi, aby som Vás úvodom v stručnosti poinformoval o našej obci.

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Betliar

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 1

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Betliar na ďalšie päťročné funkčné obdobie

 
O B E C  B E T L I A R
Šafárikova 67, 049 21 Betliar
 
v zmysle  §  4  zákona  č.  596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie
 
riaditeľa Materskej školy Betliar, Kaštielna 247, 049 21 Betliar
 
Predpokladaný deň nástupu do funkcie: 1. august 2021.
 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 
 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy (alebo školského zariadenia) podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo získanie jej náhrady podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť školskej legislatívy,
 • znalosť štátneho jazyka.
 
Požadované doklady:
 
 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné   vyhlásenie   o   pravdivosti   všetkých   údajov  uvádzaných   v   predložených dokladoch,
 • súhlas  uchádzača  na  použitie  osobných  údajov  pre  potreby  výberového  konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 16.06.2021 do 13.00 hod.
 
Prihlášky v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie Materská škola Betliar - neotvárať“ posielajte na adresu:  Obecný úrad Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar.
 
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
 
 
                                                                                                               Ing. Ľubomír Zatroch
                       starosta obce
 
 
Dátum vloženia: 17. 5. 2021 13:44
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 6. 2021 22:14
Autor:

Aktuálne

Anketa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 25
TÝŽDEŇ: 1270
CELKOM: 415072

Partneri obce

NaturPack - partner obceNebezpečné kozmetické výrobky na trhuOpatrenia - vírus COVID-19

Virtuálny cintorín

mapa cintorína

Reklama

Ubytovanie Slovenský kras

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár zvozu odpadu 2020

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

COVID INFO

 

Covid 19