Kalendár zvozu odpadu 2019

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo

Google play

App store

Anketa

Odkiaľ čerpáte informácie o dianí v obci?

Celkom hlasov:
2117
Hlasovanie začalo:
11. 6. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 170
TÝŽDEŇ: 1590
CELKOM: 223234

Navigácia

Obsah

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Typ: ostatné
vlajkaÚradný oznam - výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Betliar

ÚRADNÝ OZNAM

VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu „hlavný kontrolór obce“

 

Obecné zastupiteľstvo v Betliari,  podľa ustanovenia § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Betliari č. .../02/2019 zo 7.2.2019 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  funkcie „hlavný kontrolór obce Betliar“.

 

Výberové konanie sa uskutoční  dňa  27.03.2019 (streda) o 18,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu v Betliari na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prihlášky s prílohami  je potrebné doručiť  najneskôr do 13.03.2019, do 15,00 hod. na adresu:

Obecný úrad Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar.

Obálka musí byť zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“.

Na prihlášky doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať.  

 


 

Uznesenie č. 17-02/2019

Obecné zastupiteľstvo v Betliari

 • v y h l a s u j e

na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby na deň 27.03.2019

 

 • s c h v a ľ u j e

 

 1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Betliar v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • užívateľské ovládanie počítača.

 

 1. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:

 

 • meno a priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra obce,
 • písomnú predstavu o činnosti hlavného kontrolóra na minimálne 1 stranu.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:

 • Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na voľbu hlavného kontrolóra na deň 27. marca 2019, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.
 • Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí.
 • Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.
 • Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov.
 • Každý poslanec Obecnéhozastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny.
 • Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.

 

 1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Betliar je stanovený v rozsahu 0,13 t. j. cca 1 hodina denne pracovného úväzku.

 

 1. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Betliar je 01.04.2019.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 13.03.2019 do 15:00 hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Betliar). Obálka musí byť zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Adresa na doručenie: Obecný úrad Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar.

 


Vytvorené: 4. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2019 09:57
Autor: